Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol

ar Cyfarfod Nesaf

1 Mai am 7.30 o'r gloch.

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa, Llanrhystud.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2019:

                                 2 Ionawr                             6 Chwefror

                                 6 Mawrth                            3 Ebrill

                                 1 Mai                                  5 Mehefin                

                                 3 Gorffennaf                        4 Medi                      

                                 2 Hydref                             6 Tachwedd

                                 4 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  1 Mai 2019.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

ANNUAL GENERAL MEETING

and the NEXT MONTHLY MEETING

1 May  at 7.30pm.

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2019 Meetings:

                                    2 January                        6 February

                                    6 March                           3 April

                                    1 May                              5 June                    

                                    3 July                              4 September                   

                                    2 October                        6 November                   

                                    4 December

Annual General Meeting: 1 May 2019.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

 

------------------------

Polisi Preifatrwydd

Mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn croesawu gohebiaeth gan y gymuned drwy galwad ffon, llythyr neu e-bost. Mae'r gohebiaeth a anfonir atom yn y ffyrdd hyn yn cael ei gadw gennym ar ffeil a gallwn ddefnyddio'ch manylion cyswllt i ymateb â chwi.

Mae ein gwefan www.cyngorcymunedllanrhystud.com yn storio gwybodaeth gyfyngedig iawn am ddefnyddwyr y safle. Fodd bynnag, rydym yn defnyddio rhai gwasanaethau allanol â all storio data amdanoch chwi.

Mae'r manylion rydych chwi'n eu llenwi ar y we ar y 'Ffurflen Cysylltu â Ni’ yn cael eu trosglwyddo i ni trwy e-bost ond heb eu storio ar y wefan. Fel gyda pob gohebiaeth, rydym yn cadw'r negeseuon e-bost ac fe allwn ddefnyddio'ch manylion cyswllt i ymateb i chi am eich ymholiad.

Mae'r wefan yn casglu gwybodaeth ymwelwyr trwy Google Analytics. Mae'r wybodaeth hon yn ddienw ac ni ddylech chi gael eich adnabod yn bersonol. Gallwch chwi weld polisi preifatrwydd Google ar https: // policies.google.com / privacy? ht-en.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'n defnydd o'ch data, cysylltwch â'r clerc, y mae y manylion cyswllt ar hysbysfwrdd y pentref ac ar y wefan. Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â defnydd y data ar ein gwefan, gallwch gysylltu â gwasanaeth cynnal y wefan ar info@spanglefish.com

 

Privacy Policy

Llanrhystud Community Council welcomes correspondence from the community by telephone, letter or e-mail. The correspondence sent to us in this way is retained by us on file and we may use your contact details to respond to you.

Our website www.cyngorcymunedllanrhystud.com stores very limited information about site users. However, we do use some external services which may store data about you.

The details you fill in on the website on the ‘The Contact Us Form’ are passed on to us by e-mail but not stored on the website. As with all correspondence we retain these e-mails and we may use your contact details to respond to you about your enquiry.

The website collects visitor information through Google Analytics. This information is anonymised and should not personally identify you. You can view Google’s privacy policy on https://policies.google.com/privacy?ht-en.

If you have any queries about our use of your data please contact the clerk whose details can be found on the village noticeboard and on the website. If you have queries about the use of data on our website you can contact the website hosting service at info@spanglefish.com

site map | cookie policy | privacy policy