Login

To register interest in the Broadband Upgrade Fund Scheme follow the link:

https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk

_____________________________________________________________

 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Rhan1 – Adran 6

Bioamrywiaeth a Gwytnwch Ecosystemau

Adroddiad Dyletswydd 2019

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

Rhagarweiniad a Chyd-destun

Mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn gyfrifol am un man gwyrdd sef ‘y cae chwarae’ yn y gymuned leol.Yn y cae chwarae mae: man chwarae i blant, cae pȇl-droed a garej storio.Mae ffin y cae yn cynnwys gwrychoedd a choed naturiol ac aeddfed sydd yn hafan i adar a bywyd gwyllt arall.Rydym yn hyrwyddo cynaliadwyedd a bioamrywiaeth trwy ddilyn arferion cynaliadwy pryd bynnag y bo hynny’n bosibl.

Y mae tua 430 o aelwydydd o fewn ffin ein ardal. Y praesept ar gyfer 2019/20 yw £8600.00.

Adroddiad Gweithredu Cyfredol

 • Mae’r cae yn cael ei dorri’n rheolaidd yn ystod y tymor pȇl-droed, yn llai rheolaidd ar adegau eraill
 • Mae’r gwrychoedd yn cael eu tocio bob ychydig flynyddoedd
 • Codi ymwybodaeth o’r angen i barchu’r amgylchedd trwy bostio ar gyfrygau cymdeithasol

Newidiadau arfaethedig i reolaeth y maes yn ystod y dair blynedd nesaf

 • Nodi ardal lle nad yw’r porfa yn cael ei dorri yn rheolaidd fel ar hyn o bryd er mwyn denu planhigion a bywyd gwyllt brodorol.
 • Gwahodd pwyllgor ECO’r ysgol gynradd leol i’n cynghori arb a gamau yr hoffent eu cymryd er mwyn helpu bioamrywiaeth.
   

Adolygiad o ddyletswydd A6

 • Beth sydd yn gweithio’n dda?
 • Beth fu’r rhwystrau?
   

Environment (Wales) Act Part 1 – Section 6

The Biodiversity and Resilience of Ecosystems

Duty Report 2019

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

Introduction and Context

Llanrhystud Community Council is responsible for one green space namely ‘the playing field’ in its local community.

Within the playing field are: a children’s play area, a football pitch and a storage garage.

The boundary of the field consists of natural and mature hedgerows and trees which are a haven for birds and other wildlife.

We promote sustainability and biodiversity by pursuing sustainable practices whenever possible.

We serve approximately 430 households. The precept for 2019/2020 was £8600.00.

Current Action Report

 • The field is mown regularly during the football season, less regularly at other times.
 • The hedges are kept trimmed every few years.
 • The council raises awareness of the need to respect the local environment through posts on social media.

Proposed changes to the management of the field in the next 3 years.

 • To identify an area where the grass is not mown regularly as at present in order to attract native plants and wildlife.
 • To invite the eco committee of the local primary school to advise us on what actions they would like to take in order to help biodiversity.

 

Review of S6 duty

 • What has worked well?
 • What have the barriers been?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SSAFA the Armed Forces Charity

VE DAY 75 - marking the end of the war in Europe.

The weekend 8th - 10th May 2020 will be an international celebration of peace - a time to remember, reflect and pay tribute to the millions who played such a vital part in achieving it. This includes the Armed Forces personnel from many countries who gave their lives or were physically and mentally injured; the hard working women and men who kept factories, mines, shipyards and farms operating throughout the years of turmoil; the ARP wardens, police officers, doctors, nurses, firemen, local defence volunteers and many other safeguarding the home front.

More information about the celebrations that may take place on this weekend visit the local SSAFA branch on:

www.ssafa.org.uk/get-help/find-local-branch/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                               PLEASE RESPECT OUR VILLAGE

 

River                   keep our river clear of garden waste and all other waste.

Environment        keep our grass verges free of litter.

Shore                  keep our beaches free of plastic and all other litter.

Pavements          pavements are for pedestrians and not cars.

Environment       pick up after your dogs and dispose of the bags responsibly.

Community         do your part to make our village a better place to live in.

Traffic                 respect other road users by driving carefully on our village roads.

 

Thank You

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

_____________________________________________________________________

 

Porth y Gymuned Credigion

Beth yw Porth y Gymuned / Gwasanaeth Porth y Gymuned?

Yma yng ngwasanaeth Porth y Gymuned mae gennym dȋm o gysylltwyr Cymunedol sy’n gallu treilio amser gyda chi, i’ch helpu i wneud synnwyr o’r holl wasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael yn eich cymuned leol ac yn y cyffiniau ac yn bwysig, i siarad â chi am yr hyn sydd o bwys i chi a sut y gallwch ymgysylltu’n well gyda’ch cymuned a gwella eich lles.

Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad gyda grwpiau cymdeithasol, sefydliadau a’ch helpu i dddod o hyd i’r gwasanaeth sydd o bwys i chi ac rydym hyd yn oed yn barod i fynd yno gyda chi,os yw’r camau cyntaf hynny yn eich brawychu.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae’r gwasanaeth ar gyfer unrhyw un sy’n byw yng Ngheredigion, waeth beth fo’i oed, ei incwm na’i amgylchiadau personol.

Sut alla i gael mynediad at y gwasanaeth hwn?

Gellir cysylltu gyda’r Cysylltwyr Cymunedol drwy linell gymorth benodol. Gallwch hefyd siarad ar lefel un i un gyda Chysylltwyr Cymunedol drwy wneud apwntiad i gyfarfod mewn lleoliad cymunedol, er enghraifft mewn caffi neu Neuadd gymunedol yn eich ardal leol.

Sut alla’i gysylltu â Phorth y Gymuned:

Ffôn: 01545 574200

E-bost: communitygateway@ceredigion.gov.uk

Drwy’r post: Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JQ.

Ceredigion Community Gateway

What is the Porth y Gymuned / Community Gateway service?

Here  at the Porth y Gymuned /Community Gateway Service we have a team of Community connectors who can spend time with you, to help make sense of all the services and activities available in and around your local community and importantly, talk to you about what matters to you and how you may become better connected with you community and improve your well-being.

We can put you in touch with social groups, organisations and help you find services that matter to you and even go along with you, if you’re finding the first steps daunting.

Who is it for?

The service is for anyone of any age living in Ceredigion regardless of income or personal circumstances.

How can I access the service?

The community connectors can be contacted through a dedicated helpline. You can also speak to a community connector on a one to one basis by making an appointment to meet in a community setting, such as a café or community hall in your local area.

How can I contact Porth y Gymuned / Community Gateway:

Phone: 01545 574 200

E-mail: communitygateway@ceredigion.gov.uk

By Post: Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JQ

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Cyngor Sir Ceredigion County Council    

Dyddiadau Casgliadau Ailgylchu a Biniau

Yn ystod wythnos Gŵyl y Banc, rydym yn bwriadu darparu casgliadau gwastraff ar eich diwrnod arferol gan gynnwys dydd Llun Gŵyl y Banc.

Fe wna’r Cyngor ei orau glas i gasglu‘r gwastraff.  Bydd unrhyw aflonyddwch i’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu ar y wefan www.ceredigion.gov.uk/aflonyddwchirgwasanaeth.

Over the Bank Holiday week, we are intending to make waste collections on your usual day including Bank Holiday Monday.

The Council will aim to provide all waste collections. Any service disruptions will be advertised on the website www.ceredigion.gov.uk/servicedisruption  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon

O ganlyniad i newidiadau, bydd Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon, Llanarth yn cau ar

Ddydd Gwener 30 Tachwedd am 17:00

ac yn ailagor ar

Ddydd Mercher 5 Rhagfyr 2018 am 10:00

o dan yr oriau agor newydd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gweler yr oriau agor newydd isod:

Dydd Llun - Ar Gau

Dydd Mawrth - Ar Gau

Dydd Mercher 10:00 - 17:00

Dydd Iau - Ar Gau

Dydd Gwener - Ar Gau

Dydd Sadwrn 10:00 - 17:00

Dydd Sul 10:00 - 17:00

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion ar 01545 570881

 

Household Waste Site Rhydeinon, Llanarth

Due to alterations, Rhydeinon Household Waste Site, Llanarth will close on

Friday 30 November at 17:00

and reopen on

Wednesday 5 December 2018 at 10:00

under the new opening hours.

We apologise for any inconvenience.

The new opening hours can be found below:

Monday - Closed

Tuesday - Closed

Wednesday 10:00 – 17:00

Thursday - Closed

Friday- Closed

Saturday 10:00 – 17:00

Sunday 10:00 – 17:00

For more information contact Ceredigion County Council on 01545 570881

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cambrian News - This is this month's Cambrian news article which it failed to publish last week / Dyma erthygl y mis yma,  ddylai fod wedi cael ei gyhoeddi wythnos diwethaf.

Llanrhystud Community Council met on 11th July to discuss the correspondence and matters raised by the community. Ceredigion had replied to the request for signs and a lower speed limit on Church Street but as the meeting was not satisfied with the reply a site meeting with Ceredigion has been requested. Whilst discussing road issues it was decided to write to ask the Trunk Road authority for the results of the traffic survey carried out on the A487 in January. A copy of the letter was also sent to Elin Jones AM.

ROSPA Playsafety had carried out the annual inspection of the play area and given it a Low Risk score which is well inside safety levels. Permission was given to pay its bill of £88 and a bill of £6365 to the contractor Mr. Harris for the erection of the agility balance trail and play train in the play area.

Notice of four public consultations was received from Ceredigion County Council. The consultations on the Replacement Local Development Plan Candidate sites,  Language Strategy, the closure of the Rhydeinon Household Waste site and the conversation ‘Help us to Help you’ can all be accessed on Ceredigion Council’s website. There were no observations made for the following planning applications: A180599 (Penrhos Golf and Country Club replacement front lobby); A180532( erection of a house on Plot 3, Cae’r Felin); A180517(animal feed store at Maenllwyd);A180616 (extension at Maes y Delyn).

A discussion took place about the state of the hall frontage and it was decided to write to the hall committee to offer the community council’s support if it is needed. The clerk was asked to contact Ceredigion County Council to ask for the overgrown hedges between Pengraig Perris and Bwlch y Gwynt to be cut.

The next meeting is on the 5th September 2018 at 8.00pm in the Memorial Hall.

 

 

 

_________________________________________________________________

Casgliadau Gwastraff Calan Mai a'r Sulgwyn / May Day and Whitsun Bank Holiday waste Collections

Fe fydd casgliadau gwastraff yn ystod wythnos Gŵyl y Banc yn cael eu darparu ar y diwrnodau arferol a fydd yn cynnwys dydd Llun Gŵyl y Banc.

Over the Bank Holiday week waste collections will be provided on the usual days which includes Bank Holiday Monday.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.ceredigion.gov.uk/dyddiadaucasgliadauailgylchu

For more information visit www.ceredigion.gov.uk/bincollectiondates

___________________________________________________________________

PASG 2018 Casgliadau Gwastraff / Easter2018 Waste Collection

Fe fydd casgliadau gwastraff dros gyfnod y Pasg

yn cael eu darparu ar y diwrnodau arferol fydd yn cynnwys

Dydd Gwener y Groglith a Llun y Pasg

Over the Easter period waste collections

will be provided on the usual days which includes

Good Friday and Easter Monday

Am fwy o wybodaeth ewch i www.ceredigion.gov.uk/dyddiadaucasgliadauailgylchu

For more information visit www.ceredigion.gov.uk/bincollectiondates

____________________________________________________________________

HYFFORDDIANT DIFFIBRILWR/ DIFFIBRILATOR TRAINING

Neuadd Goffa Llanrhystud / Llanrhystud Memorial Hall

Mawrth 14 2018 /March 14 2018

7.30yh /7.30pm

Mynediad am ddim/ Free entry

Hyfforddwr/Trainer

Mr. Nick Aitken: (or elusen Calonnau Cymru / from the charity Welsh Hearts)

Dewch i weld sut i ddefnyddio y diffibrilwr / Come to see how to use a diffibrilator

Croeso i bawb / All Welcome

_____________________________________________________________________

Cynllun Caru Gwenyn / Bee Friendly Scheme

Cynllun Caru Gwenyn

Mae’r cynllun Caru Gwenyn ar agor i ysgolion, cymunedau, trefi, cyrff cyhoeddus, busnesau, prifysgolion ac addoldai yng Nghymru. Y syniad yw y gall grŵp sy’n cymryd rhan gymryd camau o dan bob un o’r pedair thema isod:

1. Bwyd – darparu ffynonellau bwyd sy’n llesol i bryfed peillio yn eich ardal

2. Llety pum seren – sicrhau lleoedd i bryfed peillio fyw

3. Dim plaladdwyr na chwynladdwyr  ̶  ymrwymo i osgoi cemegau sy’n niweidio peillwyr

4. Hwyl – cynnwys y gymuned gyfan a dweud wrth bobl pam rydych yn helpu peillwyr. 

Mae’r cynllun wedi’i ddylunio fel ei bod yn hawdd cymryd rhan a bod modd ichi eich achredu eich hunain, fwy neu lai. Ar ôl cymryd camau a chyflwyno tystiolaeth (ffotograffau), bydd y Cyngor yn cael achrediad swyddogol gan Lywodraeth Cymru i ddangos bod y gymuned yn un sy’n Caru Gwenyn, yn ogystal â’r hawl i ddefnyddio logo swyddogol Caru Gwenyn.  

Gallwch weld yr holl wybodaeth am sut i gael achrediad Caru Gwenyn yma -

http://www.biodiversitywales.org.uk/Wales-Action-Plan-for-Pollinators

Bee Friendly Scheme

The Bee Friendly scheme is open to schools, communities, towns, public bodies, businesses, universities and places of worship in Wales. The idea is that a participating group or Community Council could take action under each of four themes: 

1. Food – providing  pollinator-friendly food sources in your area 

2. Five Star accommodation – providing places for insect pollinators to live 

3. Freedom from pesticides and herbicides – committing to avoid chemicals that harm pollinators 

4. Fun – involving all the community and telling people why you are helping pollinators. 

 It’s designed to be easy to engage with and essentially self-certifying. Having taken action and submitted evidence (photos), the Council would then get official accreditation from the Welsh Government as a Bee Friendly Community and would be able to use the official Bee Friendly logo. 

All the information about how to achieve Bee Friendly accreditation is here:

http://www.biodiversitywales.org.uk/Wales-Action-Plan-for-Pollinators

 

 

Click for Map

Diweddariad/Update - Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad / Notice of Conclusion of Audit

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement