Login

CoronaVirus Update

I gysylltu â'r cyngor cymuned cysylltwch â'r clerc ar / To contact the community council contact the clerk on:

Foniwch / Telephone: 01974 202048

Ebost / E-mail: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com

Tudalen Ymateb ar y wefan / Feedback page of the website: www.cyngorcymunedllanrhystud.com

---------------------------------------------------------------------------------

 

Y mae cyfarfod 4 Tachwedd wedi'i ohirio oherwydd rheoliadau coronofirws.

                          The meeting on 4 November has been postponed due to coronovirus regulations

_______________________________________________________________________________________

 

 

Y mae y cae chwarae a'r Man Chwarae i Blant ar agor.

Dilynwch Cadw Pellter Cymdeithasol o 2 fetr.

 

Yn y Man Chwarae :

1. Dilynwch y canllawiau pellau cymdeithasol cyfredolac anogwch eich plant i wneud yr un peth.

     2. Dewch a photel o ddŵr gyd chi i olchi dwylo cyn ac ar ôl defnyddio'r offer.

     3. Defnyddiwch hances glanweithydd dwylo i sychu yr offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio.

     4. Peidiwch â bwyta nac yfed yn yr ardal chwarae.

     5. Os yw'r maes chwarae'n brysur, ystyriwch ddod yn ôl yn hwyrach

 

PARCHWCH ERAILL a CHADWCH YN DDIOGEL.

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Playing Field and Children's Playarea are now open

PLEASE PRACTICE SOCIAL DISTANCING OF 2 METERS

IN THE CHILDREN'S PLAYAREA:

1. Follow current social distancing guidance and encourage your children to do the same.

2. Bring with you a bottle of water to wash hands before and after use of the equipment.

3. Please use hand sanitiser wipes to wipe the equipment before and after use.

4. Do not eat or drink within the play area.

5. If the playground is busy consider coming back later.

RESPECT  OTHERS and STAY SAFE

            ______________________________________________________________________

Bydd cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llanrhystud yn y Neuadd Goffa am 7.30yh ar 8 Gorffennaf.

The next meeting of Llanrhystud Community Council will meet in the Memorial Hall at 7.30pm on 8 July 

---------------------------------------------------------------------------------------

Audit Notice

Audit notice required by Regulations 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that the Responsible Financial Officer of Llanrhystud Community Council sign and date the statement of accounts and certify that it properly presents Llanrhystud Community Council’s receipts and payments for the year 2019/20.The regulations required that this be completed by 30th June 2020.

However, due to the Covid-19 outbreak, Llanrhystud Community Council has not met to approve and certify the accounts.

Christine Evans (RFO).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achos rheolai y coronavirws mae cyfarfod Mis Mehefin wedi ei ohirio / Due to the regulations posed by the coronavirus the June meeting has been cancelled

------------------------------------------------------------------

Gwybodaeth oddiwrth Un Llais Cymru / Information from One Voice Wales.

COVID-19 - Dietician and Nutrition advice on food parcels & meals

Dear Colleagues

One of the key impacts of social isolation may be the danger of malnutrition for our most vulnerable and at risk in our communities.  Colleagues from WLGA and Cardiff and the Vale University Health are happy to support colleagues in local authorities, community voluntary councils, community & town councils and community groups who are involved in the distribution of food parcels and/or meals, in particular those with special dietary requirements.

In addition, Lisa Williams,All Wales Nutrition Training Facilitator ,is in the process of putting together some resources  that might be helpful for those who are taking phone calls on help and advice lines  and a bank of recipe cards that could be sent out with food parcels and information to promote the government advice to continue vitamin D supplementation, which they will be happy to circulate.

COVID-19 – Cyngor Deietegydd a Maeth ar barseli bwyd a phrydau bwyd

Efallai mai un o’r effeithiau allweddol o ynysig rwydd cymdeithasol yw perygl diffyg maeth i’r rhai mwyaf agored i niwed ac sydd mewn perygl yn ein cymunedau. Mae cydweithwyr o CLlLC a’r Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn hapus i gefnogi cydweithwyr yn awdurdodau lleol, cynghorau gwirfoddol cymunedol, cynghorau cymunedol a thref a grwpiau cymunedol sy’n ymwneud a dosbarthau parseli bwyd a/neu brydiau bwyd, yn enwedig y rhai a gofynion deiet arbennig.

Yn ogystal i hwn, mae Lisa Williams, Hwylusydd Hyfforddiant Maeth Cymru (Lisa.Williams16@wales.nhs.uk yn y broses o lunio adnoddau allai fod o gymorth i’r rheini sy’n cymryd galwadau ffôn ar linellau cymorth a chyngor a hefyd pecyn o gardiau rysáit y gellid eu hanfon gyda pharseli bwyd a gwybodaeth i hyrwyddo cyngor y llywodraeth i barhau i ychwanegu at fitamin D, y byddant yn hapus i ledaenu.

Clover Rodrigues

Swyddog Polisi (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Policy Officer (Improvement & Governance), Welsh Local Government Association

07810 867764

www.wlga.cymru – www.wlga.wales

____________________________________________________________________________________

SUL Y BLODAU

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog y cyhoedd i beidio ag ymweld â mynwentydd o fewn eich Cymuned yn y dyddiau cyn Sul y Blodau na chwaith ar Sul y Blodau ei hun, yn sgil yr angen i osgoi unrhyw deithio ar wahân i deithiau angenrheidiol ar yr adeg hon. 

Er bod pob un ohonom yn cydnabod pwysigrwydd y traddodiad o roi blodau ar feddau anwyliaid er mwyn cofio amdanynt, eto i gyd mae’n rhaid i ni bwysleisio na fyddai’n briodol nac yn ddiogel ymweld â mynwentydd eleni oherwydd y risgiau sy’n bodoli yn sgil y Coronafeirws. 

Er cymaint y byddai pob un ohonom yn dymuno parhau â’r traddodiad hwn a’r dull hwn o ddangos cariad tuag at yr anwyliaid hynny yr ydym wedi eu colli, ni allwn beryglu ein hiechyd ni a iechyd pobl eraill. 

Aros Adref, Achub Bywydau. 

Palm Sunday

Ceredigion County Council asks the public not to visit the cemetery on Palm Sunday due to the need to avoid all but essential travel at this time

Whilst we acknowledge the importance of the tradition of placing flowers on the graves of loved ones to keep their memory alive, we also need to emphasise that it would not be appropriate or safe for families to visit cemeteries this year because of the risks posed by Coronovirus.

As much as we would all want to carry on with this tradition and display of love towards those close to us that we have lost, we cannot put our or other's people's health at risk.

Stay at Home and Save Lives

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mae'r cyfarfod nesaf ar 1 Ebrill wedi ei ohirio / The next meeting on 1st April has been cancelled 

------------------------------------------------------------------------------

 

Mae'r Cae Cwarae AR Gau

Byddwch yn gyfrifol ac arhoswch gartref

The Playing Field is Closed

Be responsible and stay at home

Thank You

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llanrhystud Coronavirus Support Group

with support from Llanrhystud Community Council

Call or Text - 07395 656171

website: https//llanrhystudcovidaid.com

Join Facebook page - Llanrhystud Corona Virus Support Group

Os byddwch eisiau unrhyw gymorth dros  yr wythnosau neu fisoedd nesaf, er engraifft i gasglu bwyd, ailgyflenwi neu bigo presgripsiwn, i ddysgu sut i ddefnyddio Skype, neu archebu siopa ar-lein neu hyd yn oed gerdded y ci ayyb. Mae digon o bobl yn y pentref yn hapus i'ch helpu. Gallwch ofyn am gymorth trwy decstio neu ffonio'r rhif canlynol 07395 656171 bydd modd wedyn i drefnu gwirfoddolwr i'ch cynorthwyo. Mae hefyd modd i chi ofyn cymorth drwy'r dudalen facebook Llanrhystud Corona Virus Support.

Bydd angen i'n gwirfoddolwyr amddiffyn eu hunain hefyd, felly os byddwch yn amau fod gennych y 'corona virus' rhowch wybod er mwyn i ni allu trefnu'r camau amddiffyn angerheidol ar gyfer y gwirfoddolwr.

Os ydych yn medru gwirfoddoli i gynorthwyo pobl, mae angen cymaint o wirfoddolwyr parod sy'n medru cynorthwyo, rhowch wybod ar y rhif uchod neu cofrestrwch fel cynorthwyd ar y tudalen facebook uchod.

Diolch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If over the next few weeks or months you need any help, for example picking up supplies, groceries and prescriptions, learning how to use skype, or order online shopping or even needing a pet walked etc. There are people in the village happy to help you. You can request assistance by texting or ringing the following number 07395656171 upon which we will arrange a volunteer to assist you. You can also request help on the Llanrhystud Corona Virus Support Facebook Page.

Our volunteers will need to protect themselves too, so if you believe you may have the corona virus please let us know and we can put in place the necessary protections for the volunteer.

If you are able to volunteer to assist people, we need as many willing volunteers as possible, please let us know on the number above or register as a helper on the facebook page above.

Thank You

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement