Login
27 July 2020
Hawliau Etholwyr

Hysbysiad o’r dyddiad a benodwyd ar gyfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)2004

 

Cyngor Cymuned Llanrhystud

Diwedd y flwyddyn ariannol 31 Mawrth 2020

 1. Dyddiad cyhoeddi            27 Gorffennaf 2020
   
 2. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copiau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau  a derbynebau ac ati sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:

                                                Mrs Christine Evans
                                               Ffôn: 01974 202 048
                               ebost: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com
                              ar y wefan:  www.cyngorcymunedllanrhystud.com

Rhwng yr oriau o ___10.00yb___ a  ___6.00yh___  ar ddydd Llun i ddydd Gwener

yn dechrau ar                              1af Medi 2020

ac yn diwedd ar                       28ain Medi 2020

 

 1. O 29ain Medi hyd nes y bydd yr archwiliad wdi’i gwblhau, mae gan etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
 • Yr haw li gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton; a chael
 • Yr haw li fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton. Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.
 • Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT.

 

 1. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement