Login
06 August 2021
Datganiad o Daliadau/ Statement of Payments

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanrhystud 2020/21

 Statement of Payments made to members of Llanrhystud Council for 2020/21

Ni thalwyd unrhyw daliadau yn 2020/21

                          No payments were paid in 2020/21                              

In accordance with Section 151 of the Local Government Measure 2011, Community and Town Councils must publish within their authority area the remuneration received by their members by 30th September following the end of the previous financial year. This information should also be sent to the Independent Remuneration Panel for Wales by the same date. Nil returns are also required. Please refer to Annex 4 of the Panel’s annual report for details.

 Yn unol ag Adran 151 Mesur Llywodraeth Leol 2011, mae’n rhaid i Gynghorau Cymuned a Thref gyhoeddi o fewn ardal ei hawdurdod y gydnabyddiaeth ariannol sydd wedi’i derbyn gan eu haelodau am y flwyddyn ariannol blaenorol. Dylai’r wybodaeth hon gael ei hanfon at Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol erbyn 30ain Medi bob blwyddyn. Cyfeiriwch at Atodiad 4 o adroddiad blynyddol y Panel am fanylion.

 

 

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement