Login
07 August 2021
Hawliau Etholwyr

Hysbysiad o’r dyddiad a benodwyd ar gyfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)2004

Cyngor Cymuned Llanrhystud

Diwedd y flwyddyn ariannol 31 Mawrth 2021

Dyddiad cyhoeddi            7 Awst 2021
 

Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copiau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau  a derbynebau ac ati sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:

                                             

                                            Mrs Christine Evans
                                             Ffôn: 01974 202 048
                             ebost: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com
                            ar y wefan:  www.cyngorcymunedllanrhystud.com

Rhwng yr oriau o     10.00yb    a    6.00yh    ar ddydd Llun i ddydd Gwener

yn dechrau ar                             20 Awst 2021

ac yn diwedd ar                         17ed Medi 2021

 

O 20ed Medi hyd nes y bydd yr archwiliad wdi’i gwblhau, mae gan etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

Yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon.

Yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24, Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ..

 

Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement