Login
Get your free website from Spanglefish

Ei Mawrhydi y Frenhines, Elizabeth II

21 Ebrill 1926 - 8 Medi 2022

Mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cydymdeimlo â’r Teulu Brenhinol

ar farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Ei dyletswydd, ei gwasanaeth a’i hymroddiad i bobl y Deyrnas Unedig a

yr oedd y Gymanwlad yn ddigyffelyb.

Mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn ymuno â phobl ledled y byd yn

yn galaru ei cholled.

 

Her Majesty The Queen, Elizabeth II

21st April 1926 - 8th September 2022

Llanrhystud Community Council offers its condolences to the Royal Family

on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.

Her duty, service and devotion to the people of the United Kingdom and

the Commonwealth was unparalleled.

Llanrhystud Community Council join with people around the world in

mourning her loss.

 

 

 

 

 

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf 

yn unol â'r amserlen isod, am 7.30yh.

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

 

Cyfarfodydd 2022:

                                 5 Ionawr                            2 Chwefror

                                 2 Mawrth                           Ebrill - dim cyfarfod

                                 Mai - CCB, isod                  1 Mehefin                

                                 6 Gorffennaf                       10 Awst                  

                                 7 Medi                                5 Hydref

                                 2 Tachwedd                        7 Rhagfyr  

 

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  11 Mai 2022.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

as per schedule below, at 7.30pm.

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

 

Dates for 2022 Meetings:

                                    5 January                        2 February

                                    2 March                           April - No meeting

                                    May - AGM, below            1 June                    

                                    6 July                              10 August 

                                    7 September                       5 October                  

                                    2 November                    7 December

 

Annual General Meeting: 11 May 2022.

All meetings begin at 7.30pm.

 

                       The meetings are open and    

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement