Login
05 January 2018
Free Recycling of Electrical Goods

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION

Casglu Eitemau trydanol i’w ailgylchu am ddim!

Ydych chi wedi derbyn eitem electronig neu drydanol fel anrheg Nadolig? Oes angen cael gwared ar eitem trydanol diangen arnoch? Yn ystod Ionawr 2018 bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â European Recycling Platform (ERP) i gynnig casgliadau o eitemau trydanol am ddim i holl drigolion Ceredigion.

Mae’r Cyngor wedi bod yn cydweithio a ERP ers sawl blwyddyn bellach i ailgylchu eitemau trydanol. Trwy garedigrwydd ERP mae’r Cyngor wedi derbyn cronfa ychwanegol o arian sy’n golygu ein bod yn medru casglu’r eitemau am ddim yn ystod Ionawr 2018. Felly os ydych chi wedi gwobrwyo’ch hunau a theledu newydd dros y Nadolig neu eisiau cael gwared ar hen oergell, ffoniwch y Cyngor i archebu eich casgliad am ddim.

Fel arfer codir tâl o £40 am hyd at 6 eitem ar gyfer y casgliad. Bydd y tâl yma dal yn berthnasol ar gyfer casglu eitemau swmpus eraill yn ystod y cyfnod hwn. Er enghraifft os ydych yn archebu casgliad ar gyfer oergell a matras bydd tâl o £40 yn cael ei godi ar gyfer y gwasanaeth.

Bydd angen i drigolion ffonio 01545 572572 i archebu ei casgliad am ddim cyn 31 Ionawr 2018. Ni fydd y casgliad am ddim yn gymhwysol os archebir casgliad ar-lein.

Nid oes cyfyngiad ar nifer yr eitemau y gellir archebu casgliad ar eu cyfer. Bydd angen rhestr lawn o’r holl eitemau trydanol pan yn archebu’r casgliad. Gweler isod pa eitemau sy’n gymwys ar gyfer y casgliad o eitemau trydanol am ddim:

 Teclynnau (peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, sychwr dillad, ffwrn, microdon ayyb.)

 Oergelloedd a rhewgelloedd

 Eitemau Trydanol bychain (sychwr gwallt, tegell, tostiwr, hwfer, eilliwr, brws dannedd, sythwr gwallt, camerâu, ffonau symudol ayyb.)

 Teledu a monitor

 Lampau a ffitiadau goleuo

 Teganau plant (rhaid eu bod yn gweithredu â batri neud phlwg)

 Offer Cyfrifiadurol (cyfrifiadur bwrdd, gliniadur, tabled, consol gemau fideo) Sylwch os gwelwch yn dda taw cyfrifoldeb y trigolion yw hi i ddileu unrhyw wybodaeth cyfrinachol cyn eu bod yn cael eu casglu.

 Batris (AAA i D, batris botwm, batri car) dylid rhoi’r batris mewn bag neu focs gyda’i gilydd.

Ni fydd bylbiau na thiwbiau golau yn cael casglu, ond mae modd i chi fynd a rhain i’r Safle Gwastraff Cartref lleol i gael eu hailgylchu.

Nid yw’r casgliad am ddim yn gymwys i Fasnachwyr a Busnesau.

Free Electrical Item Recycling Collection!

Have you received any new electronic or electrical goods as a Christmas gift? Do you need to get rid of unwanted electrical items? In January 2018 Ceredigion County Council will be working in partnership with European Recycling Platform (ERP) to offer a free waste collection for electrical items as part of the domestic bulky waste collection for all residents in Ceredigion.

The Council has been working with ERP for a few years to recycle the county’s waste electrical items. Additional funds from ERP means, that the Council can collect the electrical equipment free of charge during January. So whether you’ve treated yourself to a new TV for Christmas, or just need to get rid of your old fridge, give the Council a ring to book your free collection.

Collection is usually charged at £40 for up to 6 items. This charge will still apply for other bulky items during this period. For example if a resident phones up to book a collection for a fridge and a mattress this would still be charged at £40.

Residents will need to ring 01545 572572 to book their free collection before the 31 January 2018. Free collections will not be applied if the collection is booked via the online bulky request service.

There is no limit on the amount of electrical items that can be booked. All electrical items that are booked for collection will need to be itemised. Below is a list of what is accepted as part of the free collection of electrical items:

 Appliances (dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, microwave etc.)

 Fridges and freezers

 Small electrical items (Hair dryer, kettle, toaster, hoover, razor, blender, toothbrush, straighteners, cameras, mobile phones etc.)

 TVs and Monitors

 Lamps and light fittings

 Children’s toys (must be operated by battery or plug)

 IT equipment (desktops, laptops, tablets, video games consoles) Please not it is the resident’s responsibility to wipe any confidential information from item before collection.

 Batteries (AAA to D, button batteries, car batteries) batteries should be bagged or boxed together.

Bulbs and light tubes will not be accepted for collection, but they can be taken for recycling at your Local Household Waste Site.

The free collection is not available for Traders and Businesses.

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement